• พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523

  • พ.ศ.2553-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • 2562-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์
  • สุณีย์ ชื่นจันทร์ และนิติบดี ศุขเจริญ. (2567). ปัจจัยคัดสรรของผู้ดูแลที่มีต่อการชักซ้ำของเด็กเล็ก. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9. (Submitted).