• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ (สาขาประชากรศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)พ.ศ. 2536
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2521

  • พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
  • ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, และเทียนทอง หาระบุตร. (2565). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขชองอาจารย์พยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 36(1), มกราคม-เมษายน, 104-119.
  • เทียนทอง หาระบุตร, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, พัชรา สมชื่อ, นิรมัย คุ้มรักษา, และดารุณี งามขา. (2562). ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเกษมบัณฑิต, 20(2), 68-80.