• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ.2523

  • พ.ศ. 2561- ปัจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
  • ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง, ลดารัตน์ อุไรกุล, พิมพ์พิชชา ราษฎร์นิยม, สมเจริญ แซ่เต็ง, อภิชาติ ตันตระวรศิลป์, และโสภณ ศิวชาติ. (2564). ความต้องการข้อมูลในการจำหน่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก้อนในปอด. วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 44(3), กรกฎาคม-กันยายน, 34-46.