• พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2529
  • คหกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช พ.ศ. 2529

  • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
  • สุดาวดี เบญจรัตนพรรณ, มุกข์ดา ผดุงยาม, วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน, และอุระณี รัตนพิทักษ์. (2565). บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า (กรณีศึกษา). วารสารทหารบก, 23(2),พฤษภาคม-สิงหาคม,1-8.
  • พรรณทิพา เวชรังสี, อุระณี รัตนพิทักษ์, ยุพิน ยศศรี, ชลนกุล คำนึง, และนิติบดี ศุขเจริญ. (2563). การจัดการเรียนรู้สำหรับภาวะพฤตพลัง. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 10(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 111-121.