• Ph.D. (Nursing) The Catholic University of America, Washington, DC., USA. A.D. 2005
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2532

  • พ.ศ.2536-2563 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
  • รัตนา จารุวรรโณ, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, และจารุภา จิรโสภณ (2566). การรับรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังคมปกติวิถีใหม่ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 15(1), 25-37.
  • รัตนา จารุวรรโณ และปฏิวัติ คดีโลก. (2563). อาการอ่อนล้าในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง: บทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 12(1), 187-196.