อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
ผศ.ดร.สุมนา โสตถิผลอนันต์
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง
อาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู