อาจารย์พัชรา สมชื่อ
ผศ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา
ผศ.สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ
ดร.จารุภา จิรโสภณ