ดร. วราพร ช่างยา
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์