อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
ผศ.มณวิภา สาครินทร