อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
อาจารย์พิเศษ
ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ
อาจารย์พิเศษ
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
อาจารย์พิเศษ
ปร.ด. (จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์พิเศษ
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
อาจารย์ ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
อาจารย์พิเศษ
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค
อาจารย์พิเศษ
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล
อาจารย์พิเศษ
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
อาจารย์ ดร.รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.กัณณ์ วีระกรพานิช
อาจารย์พิเศษ
A.Eddie Lun
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.นิติบดี ศุขเจริญ
อาจารย์ประจำสำนักวิจัย
ผศ.มณวิภา สาครินทร์
อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
อาจารย์วารุณี อินโองการ
อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช