เจ้าหน้าที่ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ร.ต.หญิง สุมาลี ศรีสุพรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวซาเดียญ์ ลีอ่ำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวนริศรา ขุนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ
นางสาวสิริรัตน์ คำดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกชนันท์ ตั้งพูลผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ