คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  ขึ้น  เพื่อชี้แจงระเบียบ  ข้อห้ามและแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงาน  จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม R2528 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า