คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า”

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า” ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure) คลิกที่นี่!! ติดต่อสอบถามได้ที่…. ผศ.อนุชิต  เจริญ  081-8502542 อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ  086-9463697 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  089-895-0539   รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ… หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เท่านั้น!!    

เรียนวิศวะ…ระหว่างเรียนมีรายได้มากกว่า 12,000 บาท…!!!

โครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ (SIE-P) เรียนวิศวะพร้อมมีรายได้!!  แห่งเดียวในประเทศไทย!! รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา……….. สอบถามและสมัครได้ที่ ผศ.ชานนท์ 095-2532696 อ.วีรญา 090-3623622 ผศ.สหรัตน์ (ที่ปรึกษา) 081-8891409  

คืนความรู้สู่สังคม “โปรเจค EngineerKBU”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 60 ได้มอบเตียงผู้ป่วยที่มีระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ  ตลอดจนการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย  ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุรับถวายในครั้งนี้   ผลงานเตียงผู้ป่วยนี้เป็นการเรียนวิชา “โครงงานวิศวกรรม” ชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนา ต่อยอดและใช้งานได้จริง ในภาวะเศษฐกิจและสังคม(ผู้สูงอายุ) ปัจจุบัน”

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  โดยมี อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ  และ อาจารย์สมบัติ  ปานสมุทร เป็นผู้สอน และนักศึกษาทุนเพชรวิศวเกษม เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 3 มีนาคม  และวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา  

รับสมัคร….นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering เปิดรับสมัคร…  หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่……. 081-850-2542 ผศ.อนุชิต  เจริญ 089-895-0539 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ 065-123-0719 อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส.  หรือเทียบเท่า ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้!!!!!  

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil  Engineering เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! สำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม …. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ลักษณะเด่นของหลักสูตร….. *ระยะเวลาเรียน2.0-3.5 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ *ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเทอมละ 35,000 บาท (แบ่งจ่ายได้) *ยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)จากสภาวิศวกรได้ *เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ  ใช้วุฒิในการเลื่อนตำแหน่ง *ผู้ที่ทำงานแวดวงก่อสร้างเพื่อจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ต่อยอดการทำงาน *สามารถต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ทันที   สนใจสอบถามโดยตรงได้ที่ ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร 096-915-6364 หรือ ศูนย์SASA (ฝ่ายรับสมัคร วิทยาเขตร่มเกล้า) โทร.02-904-2222-9