Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและอำนวยการ
อาจารย์ ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ ชัชวาลย์ เกตุศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการศาสตร์และศิลป์
อาจารย์ ดร.จริยา สนามทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ