ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

ผลงานวิจัย
ภัทร์ฐิตา ทองคำ สุดสันต์ สุทธิพิศาล และอธิป จันทร์สุริย์ (2561). พฤติกรรมการใช้ บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 214-223
สุดสันต์ สุทธิพิศาล เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ และฐาดินี พงษ์รูป. (2562). แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายธุรกิจดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  หน้า 282-294
อธิป จันทร์สุริย์ สุดสันต์ สุทธิพิศาล. (2562). ศาลเจ้าเกียนอันเกง ย้อนรอยเรียนรู้ คุณค่างานศิลป์ ถิ่นกุฎีจีน : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) หน้าที่ 21-41
ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ และสุดสันต์ สุทธิพิศาล. (2563). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 70-81

 อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว

ผลงานวิจัย
รวี เรืองศรี และเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว. (2559). ธุรกิจรำแก้บน กรณีศึกษา ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร และศาลพระพรหมเอราวัณ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All for Tourism บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 160-174.
สุวรรณา เขียวภักดี  เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว  ทักษิณา แสนเย็น  และอธิป จันทร์สุริย์. (2559). การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All for Tourism บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 108-123.
ชลิต เฉียบพิมาย และเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว. (2559). การจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา บ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All for Tourism บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 199-221.
เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และชลิต เฉียบพิมาย. (2561). รูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษา โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 99-115.
ผลงานวิชาการ
อธิป จันทร์สุริย์ เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และสุวรรณา เขียวภักดี. (2559). วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท สู่องค์การแห่งการเรียนรู้. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All For Tourism วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 222-233.
ดิณห์ ศุภสมุทร เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ชัยวุฒิ ภาคสุทธิผล และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). มนุษย์ปัจจัย: การประยุกต์ใช้ทางการบิน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 803-809.

อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์

ผลงานวิจัย
อธิป จันทร์สุริย์ ฐิติวัจน์ ทองแก้ว. (2559). การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) วันที่ 17 มิถุนายน 2559 หน้า 1144-1157
สุวรรณา เขียวภักดี เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ทักษิณา แสนเย็น และอธิป จันทร์สุริย์. (2559). การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning Human Capital Development for Tourism of Historical Sites through Active Learning. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All For Tourism วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 108-123
อธิป จันทร์สุริย์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2561). เรื่องเล่าความสำเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 หน้า 222-237
ชลิต เฉียบพิมาย เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว อธิป จันทร์สุริย์ และทักษิณา แสนเย็น. (2561). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน โดยใช้องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 224-234
ภัทร์ฐิตา ทองคำ สุดสันต์ สุทธิพิศาล และอธิป จันทร์สุริย์. (2561). พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 214-223
ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ และอธิป จันทร์สุริย์. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 87-93
Nantawan Swangchaeng Chalit Chebpimai and Athip Jansuri. (2561). Tourism in Amphawa Community : A Systematic interpretation. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 27-38
กันตพงศ์ คุ้มโนนชัย รุ่งทิวา ท่าน้ำ และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). เรื่องเล่าความสำเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์ การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
(Asian Identities 2019 : SMARTS IX) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 503-513
ธนากร ทั่งเรือง ทรงพจน์ นันทนากรณ์ และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). แนวทางการจัดการระบบการท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศุภวัฒน์  ขัติศรี จรัสชา สมพรพิพัฒน์ เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และอธิป  จันทร์สุริย์. (2562). ระบบการท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 1333-1345.
อธิป จันทร์สุริย์ สุดสันต์ สุทธิพิศาล. (2562). ศาลเจ้าเกียนอันเกง ย้อนรอยเรียนรู้ คุณค่างานศิลป์ ถิ่นกุฎีจีน : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) หน้าที่ 21-41.
ศรัณย์ธร  บุญพิทักษ์ ศิรินภา รชตโพธิ์ และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 714-725.
 รุ่งนภา ชัยสุข กิริตา มุ่งหมาย และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 726-738.
บุษรารัตน์ รองรัตน์ หริล หวังพิทักษ์ และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ชุมชนบ้านบุ กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 678-693.
อธิป จันทร์สุริย์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ . (2563). อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมในธุรกิจบริการ. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). หน้า 1-11
เขวิกา สุขเอี่ยม และอธิป จันทร์สุริย์. (2563). ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตลาดน้ำดำเนินสะดวก. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 104-111
 ผลงานวิชาการ
อธิป จันทร์สุริย์ เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และสุวรรณา เขียวภักดี. (2559). วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท สู่องค์การแห่งการเรียนรู้. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All For Tourism วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 222-233
อธิป จันทร์สุริย์. (2560). ปั่นเรียนรู้ ดูงานศิลป์ ถิ่นปราสาทใต้ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ . งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ASEAN 50 Plus: Uniqueness in Diversity ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดิณห์ ศุภสมุทร เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ชัยวุฒิ ภาคสุทธิผล และอธิป จันทร์สุริย์. (2562). มนุษย์ปัจจัย: การประยุกต์ใช้ทางการบิน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 803-809

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี

ผลงานวิจัย
อรพิณ ปิยะสกุลเกียรติ สุวรรณา เขียวภักดี พระปลัดสุระ ญาณธโร กันตพัฒน์ พรศิริวัฒนสิน และปกรณ์ ปรียากร. (2561). บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านในการจัดการตนเองของชุมชน. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ มีนาคม 2561. หน้า 218-230
จิรภัทร คุ่มเคี่ยม เฉลิมพล ไวทยางกูร วิชัย โถสุวรรณจินดา สุวรรณา เขียวภักดี และอรพิน  ปิยะสกุลเกียรติ. (2562). คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ (เมษายน-พฤษภาคม). หน้า 72-86
Taksina seanyen, Apaporn Hasoh, Weerapan Chuayprasit Suttha Sanpetpanich and Suwanna Khiewphakdi. (2020). The Passengers’ Feedback System Improvement in Low Cost Airline. Rajapark Journal Vol.14 No.34 May – June 2020. หน้า 259-275
เขวิกา สุขเอี่ยม และสุวรรณา เขียวภักดี. (2563). การวางแผนพัฒนาศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 1-8
ผลงานวิชาการ
อธิป จันทร์สุริย์ เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และสุวรรณา เขียวภักดี. (2559). วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท สู่องค์การแห่งการเรียนรู้. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Tourism for All, All For Tourism วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หน้า 222-233