อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้บริหารงาน ผู้ปฏิบัติงาน นักวางแผน ในองค์กรต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและศิลปะในระดับชุมชนและภูมิภาค

2) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

3) ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรในหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

4) นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน