การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี มีดังนี้กำหนดการรับสมัคร

นำผลสอบ Admissions มาสมัครเรียนได้ รับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน และเทียบโอนจากประสบการณ์ทำงาน

กำหนดการรับสมัคร และเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 2
รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560
ภาคฤดูร้อน / 2560
รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2561 26 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดการรับสมัคร! สมััครเรียนออนไลน์

หลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง และฉบับสำเนา 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้สมัคร, บิดาและมารดา, ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา))
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ผู้สมัคร, บิดาและมารดา, ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา))
 4. ต้นฉบับคู่สัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง)
 5. สำเนาผลการสอบ GAT/PAT2 อายุไม่เกิน 2 ปี, รายวิชาสามัญ 7 วิชา (เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์)
 6. หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ (กรณีชำระก่อนเข้ามารายงานตัว)

Download ใบสมัครเรียน!

  หมายเหตุ : ใบสมัครเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี! (**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**)

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)
 • วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.02-320-2777 ต่อ 1403, 1453 | 062-442-2060
 • วิทยาเขตร่มเกล้า โทร. 02-904-2222 ต่อ 2104, 2105 | 062-442-2061

ติดต่อสมัครเรียน

 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)
 • วิทยาเขตพัฒนาการการหรือวิทยาเขตร่มเกล้า
 • ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อ

 • วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1401, 1402 | 062-442-2060
 • วิทยาเขตร่มเกล้า โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2104, 2105 | 062-442-2061