บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์กรด สองเมือง
(หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:krod.son@kbu.ac.th
อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1158
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2223
E-Mailsureeporn.kia:@kbu.ac.th
อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:suttiwan.kan@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย มิตรภานนท์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:kwanhatai.mit@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:metta.sem@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ บุญประธรรม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:sombat.bun@kbu.ac.th
รองศาสตราจารย์สวรส กัญภัคขจร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:sawasos.kan@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:unchalee.pre@kbu.ac.th

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ ดร. ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 
(หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail : chanikan.pan@kbu.ac.th
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: songkran.kae@kbu.ac.th
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: chatpatsorn.sir@kbu.ac.th
อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์
(อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: haripan.har@kbu.ac.th
อาจารย์ต้อยตุลา  นาคสกุล
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail : toitula.nar@kbu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

อาจารย์มงคล กล้าผจญ
(หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail : mongkol.kla@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: thantip.poj@kbu.ac.th
อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail : suphawadee.mal@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: orathai.wan@kbu.ac.th
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า 
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: laksamee.thu@kbu.ac.th
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: viwan.muk@kbu.ac.th
อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: pranee.kon@kbu.ac.th
อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2243
E-Mail: kittipong.pha@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: kabkanok.cha@kbu.ac.th
อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: chongchit.sae@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: thanakorn.tia@kbu.ac.th

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

 

อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 
(หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:anuchama.too@kbu.ac.th
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1158
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:chanpen.ton@kbu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:taweewan.kon@kbu.ac.th
อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: jaruayporn.kae@kbu.ac.th
อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: waraporn.hen@kbu.ac.th
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: songkran.cha@kbu.ac.th
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ 
(หัวหน้าสาขาวิชาการโลจิสติกส์)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1112
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:suchada.aru@kbu.ac.th
อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : –
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: prapai.sal@kbu.ac.th
อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1112
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:aree.pic@kbu.ac.th
อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : –
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: kanya.chi@kbu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
(หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: somkid.cha@kbu.ac.th
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail: choosakdi.jan@kbu.ac.th
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :-
วิทยาเขตร่มเกล้า : –
E-Mail : –
อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1133
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:tharaporn.ira@kbu.ac.th

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม 
(หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: veerawat.phu@kbu.ac.th
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: sukanya.noi@kbu.ac.th
อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: nannalin.cha@kbu.ac.th
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: piraporn.kon@kbu.ac.th
อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: junrachart@gmail.com
อาจารย์ขวัญรพี  ศรีใส
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1131
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2258
E-Mail: kwanrapee.sri@kbu.ac.th

เจ้าหน้าที่

 

นางสุภาวดี ยืนยง
(เลขานุการคณะ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:supawadee.yue@kbu.ac.th
นางสาวศิริวรรณ ทองปุย
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:@kbu.ac.th
นายวิรวัฒน์ ศรีทองสม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:wirawat.sri@kbu.ac.th
นางสาวพรทิพย์ สิทธิ์วงศ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:porntip.sit@kbu.ac.th
นางสาวดารุณี เสมสมบูรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:darunee.sam@kbu.ac.th
นางสาวณัฐวดี พิมพา
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ : 1151
วิทยาเขตร่มเกล้า : 2216
E-Mail:nuttawadee.pim@kbu.ac.th