คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.วรากร เกิดทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
winyu.saw@kbu.ac.th
ผศ.อนุชิต เจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
น.ส.ชุติญา ชวลิตอุชุกร
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์