คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
winyu.saw@kbu.ac.th
ผศ.ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวชุติญา ชวลิตอุชุกร
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์