คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าเยี่ยมชมระบวนารและขั้นตอนารผลิต  เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ  จากบริษัท แม็รุ๊ป  จำัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 30