Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation

          Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยน Mindset คนรุ่นใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำได้ ทำเป็น สู่ความเป็นคนรุ่นใหม่ ใจยืนหนึ่งในชีวิต VDO    

การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น

    กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การสำรวจระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งนื่น