Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศิลปศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเปิดวิชาเลือกเสรีใหม่ เทอมที่ 2/2563

วิชาเลือกเสรี เปิดใหม่!! สำหรับ #เด็กเกษม ทุกคณะ ได้ลงทะเบียนเรียนใน เทอมที่ 2/2563 TM.323 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม SPA WELLNESS AND HEALTH TOURISM