Loading…

ผลงานวิจัยนักศึกษา (บทความ) 2563

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2563

 

ชื่อ นักศึกษา

ชื่อเรื่อง

กรรณิการ์ หุตะสุขพัฒน์
บทบาทของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ต่อแผนถนนคนเดินเยาวราชบทบาทของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ต่อแผนถนนคนเดินเยาวราช
อิศรา  พุ่มไทย
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร
 อัจฉรี ชูช่วย
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง
 สุชาติ ทะเลลึก
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
 วิสุดา  ถาราช
 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
 ลำภู  แก้วกล้า
 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท เรียลเน็ท โซลูชั่นจากัด
 รัณธนา  โรจนบวร
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ยุวดี  ระยับศรี
ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการสงเคราะห์ การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของสานักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ยุภาภรณ์  คงต๊ะ
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครง การเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พูลศักดิ์
พนิดา  คัดนาหงษ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 นิชาดา  บรรเด็จ
การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 นนลนีย์  อริยธนโรจน์
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดินของสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 ทิพย์พาภรณ์  คำสุข
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน ซอยสองพระที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 ตฤณพงษ์  ทับทิมสี
ภาวะหมดไฟในการทางานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 ดาบตำรวจ สราวุธ  วรดิษฐวงษ์
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตํารวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
 ดวงจันทร์  โสดก
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับต้น รุ่นที่ 37 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 ดวงแก้ว  หนักแน่น
คุณภาพชีวิตของประชาชนของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 ชมนภัส  วิจิตรชัยกุล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 จันทรัตน์  ชนมงคล
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา
ศิรินภา หวังพิทักษ์