Loading…

รายละเอียดหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจำหลักสูตร

 

การดำเนินการหลักสูตร

 วัน – เวลาในการเปิดการเรียนการสอน

ภาคต้น เดือน  มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย เดือน  พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน  เมษายน – พฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากหน่วยงานของทางราชการ
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2  ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2559 ดังนี้

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย ก.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ข.หมวดวิชาบังคับ ค.หมวดวิชาเลือกซึ่งมี 1 กลุ่มวิชาเลือกคือ กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 

สถานที่และเวลาเรียน                                                                     

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

กลุ่มเรียนเฉพาะวัน อาทิตย์  เวลา 09.00  – 16.00 น.

 

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาร้อยละ 25 ของค่าหน่วยกิต พร้อมทั้ง

**  สนับสนุนฟรี  : หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน สมุด  และกระเป๋าเอกสาร

**  บริการอาหาร เครื่องดื่ม  ตลอดหลักสูตร

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 130,000 บาท