Loading…

ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร
ได้รับประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองคำรางวัลเรียนดี
กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ  ซัวเกษม

เกรดเฉลี่ย 4.00

นางสาวณัฐสุดา  นุกูลกาญจนสาคร

เกรดเฉลี่ย 4.00