Loading…

ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร
ได้รับประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองคำรางวัลเรียนดี
กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวชมนภัส  วิจิตรชัยกุล

เกรดเฉลี่ย 4.00

นางสาวยุวดี ระยับศรี

เกรดเฉลี่ย 4.00

นางสาวพิชญา  วงศ์ไวศยวรรณ

เกรดเฉลี่ย 4.00

นางสาวนภาพร  ผ่องศรี

เกรดเฉลี่ย 4.00

นางสาวศิรินภา  หวังพิทักษ์

เกรดเฉลี่ย 4.00