Loading…

ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร
ได้รับประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองคำรางวัลเรียนดี
กลุ่มวิชาเลือกรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวทิพนาถ  ชารีรักษ์

เกรดเฉลี่ย 3.94