ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร

คณบดีคณะพยาบาศศาตร์

Email:[email protected]


รองคณบดี

อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.กนกนวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ