Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Thai Language for Foreigners

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (Thai Language for Foreigners)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.บ. (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Thai Language for Foreigners)

 

 

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร