ชื่อปริญญาและสาขาวิชา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • (ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  • (ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Psychology for Developing Human Potentials
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Psychology for Developing Human Potentials