ดร. เสนีย์ สุวรรณดี

รักษาการคณบดี

อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร

รองคณบดีอาวุโส
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
186556607_101221535524892_8231066043699670694_n
อาจารย์กรด สองเมือง
หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด
อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล
DSC_0553_2
อาจารย์สมคิด  ชัยโพธิ์น้อย
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10
อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
หัวหน้าสาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่