ดร. เสนีย์ สุวรรณดี

รักษาการคณบดี

อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร

รองคณบดีอาวุโส
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
5
อาจารย์กรด สองเมือง
หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี
อาจารย์ ดร. ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด
อาจารย์มงคล  กล้าผจญ
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล
187730
อาจารย์สมคิด  ชัยโพธิ์น้อย
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10
อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
หัวหน้าสาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่