Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation

          Change Your Life Change Your Mindset เรียนสนุก เรียนสบาย ได้พลังชีวิต และกำลังใจ นำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริง รายวิชา Thinking and The New Generation อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยน Mindset คนรุ่นใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำได้ ทำเป็น สู่ความเป็นคนรุ่นใหม่ ใจยืนหนึ่งในชีวิต VDO    

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…”

กิจกรรม​เรียนรู้… “เมื่อใจบาง.. ทางแก้ คือ ไอ แฮฟ สติ…” เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบง่าย ผ่อนคลาย สบายอิริยาบถ นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ร่วมกันและ ออกแบบ นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สู่ชีวิตยืนหนึ่งแก่เพื่อนๆ อย่างเฉียบๆๆๆ ต้องยกนิ้วให้ครับ อาจารย์ผู้สอนเพียงทำหน้าที่เป็นครู เป็นโค้ช ให้คำแนะนำเท่านั้น อำนวยการสอนโดย อ.ดร.มนตรี ธีรธ​รรมพิพัฒน์ ผู้ออกแบบ​วิชา Power of Thought and Development of Human Potential VDO                    

ความเป็นมาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้อนุมัติให้จัดตั้ง เป็น “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2550 มีหน้าที่ในการบริหารงานเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทุกคณะ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนภายใต้โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่ม วิชาพลานามัย นอกจากนั้น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการเสนอฉบับปรับปรุงหลักสูตรมาตามลำดับ คือ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรได้อนุมัติให้เปิดสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดของศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์หรือผู้เรียนในปัจจุบันและชีวิตในอนาคต มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี ศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยทักษะชีวิตและทักษะสังคมเอาตัวรอดด้วยความดีงามและมีความรู้อย่างกว้างขวาง

การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน “การเรียนรู้การคัดเเยกขยะมูลฝอย” วิชา GE142 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน