Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4  นำองค์ความรู้จากรายวิชา ต่อยอดสู่การสร้างผลงานวิชาการ  โดยเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563  “Tourism Disruption : The Way Forward” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง