Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศิลปศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)