Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Real Estate Business Management

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (Real Estate Business Management)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Real Estate Business Management)

 

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร