Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Fashion Design

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (Fashion Design)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.บ. (ออกแบบแฟชั่น)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Fashion Design)

 

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมับติของผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร