Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Tourism Management

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (Tourism Management)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)     ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Tourism Management)

 

ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร