Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in English for Communication (English Program)

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (English for Communication)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (in English for Communication)

 

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบติของผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร