Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (หลักสูตรนานาชาติ)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Hotel Management  (English Program)

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts (Hotel Management)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

(ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Hotel Management)

 

ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร