Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ)   Master of Arts Program in Thai Language to Modern Communication

 

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่)

(ภาษาอังกฤษ)   Master of Arts (Thai Language to Modern Communication)

 

อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย)      ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่)

(ภาษาอังกฤษ)   M.A. (Thai Language to Modern Communication)

 

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร