Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism Management


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม องค์กรกีฬา และองค์กรการท่องเที่ยวของภาครัฐ
 • พนักงานในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 • พนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
 • เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • พนักงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ และอุทยานแห่งชาติ
หน่วยงานภาคเอกชน
 • มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
 • พนักงานในบริษัทนำเที่ยว
 • พนักงานสำรองบัตรโดยสารของสายการบิน
 • พนักงานบริการบนเรือสำราญ
 • พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
 • พนักงานสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) Thai Exhibition Association-TEA)
 • พนักงานสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (The Association of Thai Travel Agents- ATTA)
 • พนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
 • พนักงานสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (Thailand Incentive and Convention Association-TICA)
ผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสร
 • เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก เจ้าของธุรกิจนำเที่ยวบนแอปพลิเคชัน
 • เจ้าของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจเรือนแรม (โฮมสเตย์) ธุรกิจสปา
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
 • นักเขียนบทวิจารณ์ทางการท่องเที่ยว

ปรัชญา

     มุ่งผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถทำงานเป็นทีม และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

แผนการศึกษา

บุคลากรประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อ.ดร ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธ์ุ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝากข้อความไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับ