Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

แขนงวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (วิทยาเขตร่มเกล้า)
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรนานาชาติ)
โทรศัพท์ : 02-904-2222 ต่อ 2222
โทรสาร : 02-904-2200 อีเมล : tlf@kbu.ac.th
อาจารย์ ดร.ผกาเพ็ญ จรูญแสง โทร. 081-565-4714
อาจารย์ ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง โทร. 085-800-6199
อาจารย์อชิรญา นีละไพจิตร โทร. 097-312-9467