มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกาศที่ 68/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2566Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok