มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564

ระดับปริญญาตรี

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  (ครั้งที่1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่1) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่3) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ   

 • ​​รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ   

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ   

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบราายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 2565 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปริญญาโท

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปริญาเอก

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ระดับบัณฑิตศึกษา

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อ 
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ 
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube