มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564-2565

ระดับปริญญาตรี

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ   

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 •  รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบราายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)  ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)  ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปริญญาโท

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)  ตรวจสอบรายชื่อ

 • รายชื่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปริญาเอก

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ 

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ระดับบัณฑิตศึกษา

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบรายชื่อ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาอื่นๆ และยื่นความจำนงค์ขอเข้าร่วมพิธีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบรายชื่อ

 

 Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok