มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

   

      หลักสูตรการฝึกอบรม 4 หลักสูตร 
          1 หลักสูตรการปรับการเรียนการสอน: การเรียนรู้เชิงรุก รายละเอียดหลักสูตร
          2 หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายละเอียดหลักสูตร
          3 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายละเอียดหลักสูตร
          4 หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 รายละเอียดหลักสูตร

 
      การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2562
          o   คลิกเพื่อลงทะเบียน
          o   สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
               

 


16/01/2019 07:36:10

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube