มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (Aviation Personnel Development Institute (APDI))
ปริญญาตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Airline Business (B.A.)
ปริญญาโท
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)
International Program
  • Bachelor of Business Administration Program in Aviation Industry Management (B.B.A.))
หลักสูตรระยะสั้น โดยความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(THE COLLABORATION BETWEEN KASEM BUNDIT UNIVERSITY AND THAI FLIGHT TRAINING CO.LTD. (TFT), WHICH IS UNDER THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED.)
  • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน (Preparation Course for Flight Attendants)

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok