มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

"เรียนรู้ พัฒนาความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ อย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ในวิชาชีพ ควบคู่กับความกว้างไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล ฝึกฝนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองในการพัฒนาตัวเองจากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ"

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) (Bachelor of Architecture Program (B.Arch.))
หลักสูตร 5 ปี
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) (Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.) (Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.))
หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
  • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovative Product Design)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube