มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

"สู่เส้นทางเลือกการรับใช้สังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในอาชีพทางด้านกฎหมาย มุ่งผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ จริยธรรม คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม"

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (Bachelor of Law Program (LL.B.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (Law)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube