มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

"สร้างความสำเร็จในชีวิต ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยการนำองค์ความรู้ทางศาสตร์จิตวิทยามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์"

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (Bachelor of Arts Program in Psychology (B.A.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube