มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา “พยาบาล” รุ่นที่ 2

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ขวัญใจ N-KASEM Batch 2 
   นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี และอาจารย์ณัฒชิราธรณ์ อิญธรณ์ธรมานะ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


24/04/2019 09:36:43

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube